Laboratori d’Electroquímica de Materials i del Medi Ambient

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.ub.edu/dept-qf

Quina es la seva informació de contacte?

  • C. Martí i Franquès, 1-11
  • 08028 Barcelona
  • Tel.: 93 4021223
  • dep-quimicafisica@ub.edu

Mapa de localització